A Vasvármegyei közgyűlés véghatározata Karátföld és Gerse egyesítését sürgető belügyminiszteri leírat ügyében. (1937)

 

8881/2/1937

 

                        T: Gerse és Karátföld községek egyesítése

jelenti vm alispánja, hogy a m. kir. Belügymi-

niszter úr 1937. évi július 1-én kelt 82710/1937

I. rac sz. rendeletével, - 1886: XXII. tc.162§ -a

és a 177.300/1924 BM körrendelet 1 §-aban fog

lalt rendelkezések alapján – felhívta a vm. közön-

ségét, hogy Gerse és Karátföld kisközségek egyesítésének

kérdését az érdekelt községek képviselőtestületeivel

tárgyaltassa, továbbá az egyesítésre vonatkozóan nyil-

vánítson véleményt.

            Az érdekelt községek képviselőtestületei már

tárgyalták az egyesítés kérdését és kimondották,

hogy attól idegenkednek és ahhoz hozzájárulásukat

meg nem adják.

            Javasolja, hogy a Tk. kisgyűlés

az egyesítés elrendelését kérje a m. kir. Belügy-

miniszter urtól.

                        Véghatározat

Vasvármegye Tk. Kisgyűlése az előadottakat

tárgyalván, elhatározza, hogy Gerse és Karátföld

kisközségek egyesítésének elrendelése iránt javaslatot

tesz a m. kir. Belügyminiszter urhoz.

                        Indoklás         ./.

Gerse és Karátföld kisközségek egyesítésének

elrendelését indokoltnak, szükségesnek, és célszerű-

nek találja a Tk. kisgyűlése mint úgy közigazgatási

mind háztartási szempontok megkívánják eze

kis közigazgatási egységek megszűntetését.

    <82710/1937 BM rend-ből m. u. >

            az egyesítés ellen pusztán csak az érdekelt községek

lakosságának egymástól való idegenkedése hozható fel, ezen

ok azonban nem vehető figyelembe a fentebb kifejtett

nyomós indokok mellett.

            Ezen véghatározat ellen az 1929:XXX. tc.

48§ (4) pontja értelmében fellebbezésnek helye

nincsen, azonban ellene ugyanezen törvény 50§-a

alapján a kézbesítéstől számított 15 napon belül

m. kir. Belügyminiszter urhoz felülvizsgálati

kérelem intézhető, mely a vm. alispánnál

nyujtandó be.

            Miről a tárgyiratok kapcsán a vm. alispánját,

továbbá a vasvári j. főszolgabíró utján és álatla

15 napon belül beterjeszthető vétó mellett

Gerse és Karátföld községeke értesíti.

            Kelt Vasvár tk. Kisülésének Szhelyen 1937

nov. 8-án tartott rendes havi ülésén

 

 vissza a Dokumentumok oldalra